Ursprunget

 ”I samband med den av pistolskytteklubbarna i Falun anordnade fältskjutningen den 8 april 1945 sammanträdde några intresserade för att diskutera huruvida det ej vore lämpligt att nu bilda en pistolskyttekrets för Dalarna. I sammanträdet deltog även Direktör Reichenberg från Pistolskytteförbundet.”
                                                        Upprop till alla dalaklubbar i maj 1945

Den 8 juni 1945 samlades sju intresserade pistolskyttar i Borlänge för att diskutera bildandet av en pistolskyttekrets för Dalarna. Skyttarna representerade följande föreningar:

    Tunabygdens Polismäns Pistolskytteklubb
    Ludvikabygdens Befälsutbildningsförening
    Stora Tuna Pistolskytteklubb
    Dalregementets Pistolskytteförening
    Hedemora Pistolskytteklubb samt
    Falubygdens Befälsutbildningsförening
 
Civilingenjör Bengt Schönmeyr, Borlänge, hade tidigare vid ett sammanträde i Falun fått i uppdrag att utröna intresset för bildandet av en pistolskyttekrets bland länets pistolklubbar och erhållit positiva svar. De närvarande förklarade sig enhälligt villiga att bilda en pistolskyttekrets för Dalarna. Vid bildandet fanns 18 pistolskytteklubbar inom Dalarna.
 
Till interimstyrelse valdes civilingenjör Bengt Schönmeyr, ordförande, gjutmästare Henry Staffansson, sekreterare samt övriga ledamöter redaktör J. Werkmäster, musikdirektör P O Söderlund och inspektör Johan Röjd. Svenska Pistolskytteförbundet godkände i skrivelse 25 juni 1945 bildandet av Dalarnas Pistolskyttekrets och anslog 200 kr som tävlingsbidrag.
 
Det första årsmötet ägde rum 29 juli 1945 vid Bergebo skjutbana i Borlänge, varvid följande kretsstyrelse valdes:
 
 Ordförande:  civilingenjör  Bengt Schönmeyr  Stora Tuna PK
 Vice ordförande:  musikdirektör  P O Söderlund  Dalregementets PF
 Sekreterare:  konstapel  J Dahlström  Tunabygdens polismäns PSK
 Kassör:  inspektör  Johan Röjd  Ludvikabygdens BUF
 Ledamöter:  fotograf  Konrad Hedman  Falu PF
 direktör  Harald Tegen  Hedemora PK
    
Som stadgar för kretsen antogs Svenska Pistolskytteförbundets normalstadgar för pistolskyttekrets.
 
Av den första verksamhetsberättelsen för år 1945 framgår att tre tävlingar anordnats under året, varav ett kretsmästerskap i fältskjutning. Ekonomin var skral. Förbundets första bidrag hade utlämnats som tävlingsbidrag och det vid kretsens bildande utlovade organisationsbidraget på 50 kr hade inte erhållits. Förbundssekreteraren kapen Ivan Menzinsky hade emellertid ställt i utsikt att beloppet skulle utbetalas senare. Kretsens utgifter för porto, telefon, skrivmaterial m.m. finansierades helt genom frivilliga bidrag. Kretsstyrelsen uttalade en förhoppning om att ekonomin skall kunna ordnas, att även kretsmästerskap i precisionsskjutning skall kunna anordnas sam att om möjligt en årlig lagtävling mellan Dalarnas och Gävleborgs pistolskyttekretsen skall kunna genomföras.
 
Vid årsmötet 1946 beslöts att föreningarna i årsavgift till kretsen skulle erlägga 50 öre per aktiv medlem. Antalet föreningar har under årets lopp växlat från som högst 39 till nuvarande 22 föreningar.
 
Samarbetet mellan kretsen och de anslutna föreningarna har hela tiden varit mycket gott och präglats av ett gemensamt intresse för pistolskyttets bästa. Kretsens föreningar har i varierande grad arrangerat kretstävlingar och nationella tävlingar men ävn SM-tävlingar och östsvenska mästerskap. Älvdalens FBU (Älvdalens PK) har flera gånger anordnat SM i skidskytte och springskytte. Landets första SM i magnumfältskytte anordnades av Gagnef-Mockfjärds PSK 1995.
 
ÖSM-tävlingarna anordnas växelvis i precisions- och fältskjutning enligt fastställd turordning mellan kretsarna och med intervallet på 7 år.
 
År 1957 anordnade kretsen, med bistånd av Dalregementet, sitt hittills enda SM i precisions- och fältskjutning.
 
Ett antal svenska mästerskap har erövrats av kretsens skyttar, som genom åren hållit en hög standard.
 
 
Lennart Carle
Sekreterare 1966-2007

Comments are closed.