Viktig info

Avgifter

Kretsavgift:

Alla klubbar och föreningar tillhörande kretsen ska betala en medlemsavgift om 30 kr / aktiv medlem senast 10/3 varje år. OBS! Ändrat förfallodatum from. årsmöte 2021.

Förbundsavgift:

Alla klubbar och föreningar tillhörande Svenska Pistolskytteförbundet ska betala en medlemsavgift om 330 kr / aktiv medlem senast 31/3 varje år. Förbundet fakturerar.

Avgift för kretsmästerskap:

Klubb som på Dalakretsens uppdrag arrangerar ett kretsmästerskap ska, senast 2 veckor efter avslutad tävling, betala in 20 kr / startande till Dalakretsen.

Kostnaden tas ut för att delvis täcka medaljkostnaden.

Kretsserierna:

Startavgiften om 225 kr / start skall vara inbetald senast efter 3:e omgången.

Administrativ avgift för nya föreningar:

Kretsstyrelsen påbörjar sin hantering av ansökan om anslutning först när ansökningshandlingarna är till fullo ifyllda samt ställda villkor är uppfyllda.

Ny förening ska betala en administrativ avgift (f.n. 10.000 kr) vid antagning i kretsen innan föreningsnummer kan tilldelas.
80% återbetalas efter 5 år under förutsättning att den nya föreningen uppfyllt sina åtaganden gentemot Dalarnas Pistolskyttekrets och Svenska Pistolskytteförbundet under dessa 5 år.
De resterande 20% behålls av kretsen för att täcka ansökningskostnader och kostnaden för en SHB som föreningen får vid antagning.

Åtaganden som årsavgift och årsrapportering ska skötas felfritt för att återbetalning ska komma ifråga.
Återbetalningen kan också upphöra om stadgar och/eller handlingsregler upprättade av krets och/eller förbund inte följs.

Beslutet gäller fr.o.m. 2018-01-01 enligt styrelsebeslut 2017-12-14.

Övriga avgifter och kostnader:

Påminnelseavgift om 50 kr / tillfälle samt dröjsmålsränta om 10% kan komma att tas ut.

Andra uppgifter:

Organisationsnummer: 802500-8205
BankGiro: 809-4963 

Adressändring:

Du som flyttat måste anmäla detta till din förening!
Det är den enskilde medlemmens ansvar att adressen är riktig i alla register.

Comments are closed.