Kretsens förtjänsttecken

Bestämmelser för förtjänstmedalj för

Dalarnas Pistolskyttekrets

Antagna på kretsens årsmöte den 26 februari 1951

Förtjänstmedaljer äro av guld och silver. De utdelas av kretsstyrelsen i regel vid årsmöte.

  1. Guldmedalj, utdelas till den, som i regel under minst tio år med berömvärt intresse arbetat för pistolskytterörelsens utveckling och fortbestånd inom kretsens verksamhetsområde eller också under längre tidrymd, minst femton år med nit och intresse arbetat i ovannämnda syfte inom någon av kretsens föreningar.
  2. Silvermedalj, utdelas till den, som under minst fem år med nit och intresse arbetat för pistolskytteverksamhetens upprätthållande och förkovran inom någon av kretsens skytteföreningar. Silvermedalj kan också utdelas vid visst tillfälle, till den som härvid på ett förtjänstfullt sätt främjat skytte saken eller lämnat värdefullt bistånd vid genomförande av någon mera omfattande tävling.
  3. Förslag till förtjänstmedalj kan väckas inom kretsstyrelsen eller också av föreningsstyrelse, varvid i sistnämnda fall framställningen skall vara åtföljd av bestyrkt meritförteckning samt vara kretsstyrelsen tillhanda senast en månad före ordinarie kretsmöte.
  4. Medaljerna skola vara numrerade och försedda med inskription: ”För förtjänst” samt vederbörandes namn och årtalet för utdelningen. Över utdelande medaljer skall föras register.
  5. Medaljen bekostas av kretsen

Anmärkning:
Kretsstyrelsen beslutade den 30 november 1951 att förslag ska ha inkommit senast den 31 december varje år. Tidpunkt för inlämnade av förslag har senare utsträckts till före den 15 januari utdelningsåret.

För en förteckning över mottagare av kretsens förtjänstmedaljer i guld, silver respektive diplom hänvisas till fliken “Backspegeln”.

För nomineringsblankett, se nedan.
Microsoft Word-filen är zippad då filtypen (.dotx) av säkerhetsskäl inte kan läggas upp på hemsidan som den är.

Obs! Det rekommenderas att man fyller i blanketten i datorn (av läsbarhetsskäl) – men den måste sedan printas ut, signeras och skickas in per post.

Comments are closed.