Kretsstyrelsen

Kretsens stadgar §9:

Det ligger på kretsens styrelse att

– under Svenska Pistolskytteförbundet samordna och stimulera verksamheten
i kretsens föreningar och vara ett stöd för föreningarna

– ordna mästerskap, kretstävlingar och annan tävlingsverksamhet över klubb-
nivå, fastställa kretsens tävlingsprogram och medverka vid landsdelsmöte

– samordna utbildning och främja rekrytering av ungdomar och andra nya skyttar

– utse ombud och suppleanter till förbundsmötet om inte årsmötet har utsett dessa

– besvara remisser från förbundet

– i samråd med föreningarna avgöra vilka motioner som ska sändas till FM

– senast den 2 maj sända in årsredovisningen och revisionsberättelsen till förbundet

– föreslå förbundsstyrelsen åtgärder som kan utveckla verksamheten

– på begäran av FS göra utredningar och avge yttranden samt i övrigt biträda förbundet

– i samarbete med förbundet övervaka att föreningarna lämnar årsrapporter och betalar stadgade avgifter

– besluta i frågor som kan överklagas till kretsen

– sända ut årsmötets protokoll till kretsens föreningar och meddela föreningarna de beslut som styrelsen har tagit

– besluta om antagning och uteslutning av förening i kretsen samt god-
kännande av namnändring eller annan stadgeändring hos förening i kretsen

– att bistå kretsens föreningar i miljöfrågor

– i övrigt besluta i och hantera frågor som enligt dessa stadgar och Svenska
Pistolskytteförbundets stadgar, anvisningar och beslut ligger på kretsstyrelsen.

Comments are closed.