OM KRETSEN

Dalarnas Pistolskyttekrets (eller ”Dalakretsen” som vi inom skyttet brukar förkorta det till) är en regional organisation under Svenska Pistolskytteförbundet. Kretsarna motsvarar ungefär de svenska länen. Varje krets är alltså en regional nivå mellan det nationella förbundet och de föreningar som finns inom respektive krets geografiska område. Det är föreningarna som är medlemmar i kretsen – inte de individuella skyttarna. 

Organisationsöversikt Svenska Pistolskytteförbundet. Källa: Svenska Pistolskytteförbundet.
Här ser du förbundets organisationsschema. Under ”föreningar” finns förstås de individuella skyttarna.

Uppgifter

Kretsen har flera uppgifter varav det viktigaste får anses vara att ”främja och utveckla skyttet med pistol och revolver och därvid följa de beslut och anvisningar som meddelas av Svenska Pistolskytteförbundets förbundsmöte, förbundsstyrelse och andra organ.” (från §1 i stadgarna)

Kretsen har även en administrativ roll där man från förbundsnivå har delegerat vissa uppgifter till kretsarna. Detta gäller förstås främst föreningsnära frågor där den lokala kännedomen ofta är viktig.
Som exempel kan ges att det är inte förbundet som behandlar och beslutar om en nybildad förening ska tas upp i förbundet – det är kretsen som handlägger dessa frågor. Även disciplinärenden hanteras i första hand på kretsnivå.

Den viktigaste uppgiften är dock förstås, som nämndes ovan, att främja och utveckla skyttet. En uppgift som kretsstyrelsen har är att samordna tävlingsdatum med grannkretsarna så att tävlingskrockar kan undvikas i möjligaste mån. En annan viktig uppgift är att säkerställa att det arrangeras kretsmästerskap varje år. Här bör också nämnas att landsdelsmästerskap arrangeras av de i de olika landsdelarna ingående kretsarna enligt en turordningslista så med jämna mellanrum är kretsen även med och arrangerar ÖSM (ÖstSvenskt Mästerskap) – nivån direkt under SM. Du kan läsa mer om landsdelarna och dess landsdelskommittéer här!

Comments are closed.