Februarifrågan

Nästa månad är det dags för kretsens årsmöte. Hur har kretsstyrelsen skött sig under året?

Denna undersökning är tyvärr stängd.

Hur sköter kretsstyrelsen sig?

Januarifrågan

Denna månad vill vi veta vad ni tycker om hemsidan! Maximalt tre rutor kan kryssas i.

Denna undersökning är tyvärr stängd.

Vad tycker du om hemsidan? Kryssa i de (max 3) beskrivningar som du instämmer med.

Säg vad du tycker!

Det här är ett långt inlägg – men desto viktigare! Processen om den svenska implementeringen av EU:s vapendirektiv går fortfarande – trots regeringsskiftet – längre än minimikraven som flera andra länder i EU nöjt sig med. Erik Lakomaa har skrivit nedanstående text som är direkt kopierad.

Läs den och agera gärna om du instämmer. Men det är bråttom i så fall. Senast 15/12 skall din åsikt vara inne. Nu lämnar jag över ordet till Erik Lakomaa:

Jag har fått en rad frågor om vad man som skytt eller jägare kan göra för att påverka processen kring den svenska implementeringen av EU:s vapendirektiv (där utredaren ju lagt fram ett förslag som går längre än minimikraven). Jag gjorde därför en liten lathund.

Var hittar jag förslaget?

Förslaget hittar du här: https://www.regeringen.se/…/statens…/2022/11/sou-202262/

Vem kan lämna remissvar?

Vem som helst kan lämna remissvar, det innebär att utöver de organisationer som är med på remisslistan kan exempelvis skytteföreningar och jaktlag lämna egna remissvar. Eftersom förslaget – trots namnet på betänkandet – inte är ett förslag på miniminivå är många berörda av det.

När ska remissvaret senast skickas in?

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 december 2022.

Vart ska remissvaret skickas?

Svaren bör lämnas per e-post till /AT/ och med kopia till /AT/ . Ange diarienummer Ju2022/03305 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Måste remissvaret vara utformat på något särskilt sätt?

Det behöver det inte. Svaret bör dock enligt anvisningarna lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf). Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument

Vad bör ett remissvar innehålla?

Ett remissvar behöver inte vara långt. Man bör dock minst skriva:

· Att utredningsförslaget inte utgör implementering på miniminivå eftersom det på flera punkter går längre än vad EU kräver.

· Att man avstyrker förslaget om att införa tillståndsplikt för magasin.

Denna kan kompletteras med argument om varför. Exempelvis:

· Tillståndsplikt för magasin innebär en överimplementering av EU:s vapendirektiv.

· Tillståndsplikt på magasin för med sig rättssäkerhetsproblem och riskerar att drabba enskilda, företag och Försvarsmakten. Tillståndsplikt/innehavsreglering innebär också att människor riskerar att begå brott genom passivitet.

· Att tillståndsbelägga magasin skulle vara ett avsteg från principerna bakom den svenska vapenlagstiftningen där utgångspunkten är att de delar som håller gastryck är tillståndspliktiga. Magasinet är ett tillbehör som inte behövs för att avfyra vapnet (likt ett sikte eller en vapenrem), det håller inte gastryck, och är till skillnad från existerande tillståndspliktiga delar inte definierat.

· Att kriminalisera innehav av föremål som man inte gått att definiera innebär en betydande rättsosäkerhet. Att utredningen menar att definitionen kan lösas genom ”rättstillämpningen” påverkar inte detta.

· Även om magasintillstånd ges med automatik till personer med vapenlicens drabbar det handeln där magasin om de skulle kräva tillstånd behöver hanteras som andra tillståndspliktiga delar, det innebär också att handlare som idag säljer exempelvis sport- eller jaktutrustning (men inte vapen eller ammunition) inte skulle kunna fortsätta saluföra magasin.

· För Försvarsmakten skulle tillståndsplikt innebära att de (även om de inte omfattades, precis som Försvarsmaktens vapen och ammunition) behövde leta efter tappade magasin i skogen – de kan inte lämna tillståndspliktiga föremål efter sig.

Vad ska man föreslå i stället?

Man kan exempelvis skriva att:

· Direktivet bör istället implementeras på miniminivå genom att man använder målskytteundantaget (det som utredaren kallar ”användningsreglering”, och medger skulle uppfylla EU-direktivets minimikrav). Denna för inte med sig några problem för laglydiga personer eller för Försvarsmakten, man slipper också den rättsosäkerhet och de definitionsproblem som utredningens förslag för med sig. Detta kan göras genom att definiera ”målskytt” i vapenlagen. ”Målskytt” går att till skillnad från magasin att definiera entydigt.

· Överträdelser behöver enligt direktivet inte kriminaliseras, vilket också konstateras av utredningen (regleringen omfattar ju bara personer som får inneha eller använda vapen). Att om kriminalisering av brott mot av användarregleringen ändå införs kan de hanteras som andra överträdelser av vapenlagen – man behöver inte som utredaren verkar mena konstruera en ny brottsrubricering för detta. Detta är också hur man historiskt hanterat överträdelser av tillstånd (exempelvis att vapen förvarats på felaktigt sätt eller att skott avlossats med vapen för vilka tillståndet inte medger detta).

Ska man även kommentera utredningens övriga förslag?

Det kan man göra om man vill. Man kan då skriva:

· Att man avstyrker förslaget att införa ytterligare regleringar av jakt (hur jakt får bedrivas berörs inte av EU:s vapendirektiv).

· Att man avstyrker förslaget om att skärpa kraven för innehav av helautomatiska vapen (Detta krävs inte eftersom Sverige redan har regler som ligger över EU:s krav)

· Att man tillstyrker utredningens förslag att Sverige använder sig av undantaget om ”historiskt värdefulla vapen” och därmed undvika att man förstör dessa genom att tvinga ägarna att märka dessa med nya nummer.

· Att det är viktigt att inga vapen omklassificeras och att detta tydligt framgår av definitionerna. Det gör det inte i utredningen. Det bör förtydligas – i likhet med vad Frankrike gjort i lagtexten vid sin implementering – att exempelvis ett halvautomatiskt gevär är kategori A när ett magasin med fler än 10 patroner är isatt (dvs i kombination med magasinet) men att vapnet är kategori B när det är utan magasin.

· Att det inte behövs någon särskild reglering av vapenmäklare i Sverige eftersom det på grund av hur vapenhandel är reglerat inte är möjligt att bedriva vapenmäklarverksamjet (yrkesmässig handel med vapen på kommission) utan att redan vara vapenhandlare.

Kan man göra något mer?

Samtliga regeringspartier samt Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har före valet lovat att vapendirektivet ska implementeras på miniminivå. M, KD, C, L och SD har också tidigare i riksdagen röstat mot förslag om magasintillstånd. (Även Morgan Johansson (s) har i riksdagsdebatten medgett att EU inte kräver tillståndsplikt för magasin).

Det kan med tanke på det förslag som lagts fram vara bra att på ett artigt och sakligt sätt påminna om detta, och tillägga:

· Att det utredningsförslag som lagts inte innebär en minimiimplementering – bland annat genom förslaget om tillståndsplikt för magasin.

· Att det som en följd av Sveriges redan mycket restriktiva regler för legalt vapeninnehav är enkelt att implementera direktivet på miniminivå. Det kan exempelvis ske på detta sätt. https://www.dagensjuridik.se/debatt/sa-kan-sverige-implementera-eus-vapendirektiv Utredaren medger att användningsreglering (det som även kallats ”utnyttja målskytteundantaget” ) skulle uppfylla EU:s minimikrav.

Här finns kontaktinformation till riksdagsledamöterna: https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/?

Decemberfrågan

Tävlingssäsongen (för krut i alla fall) är slut sedan länge, skjuter du något under vinterhalvåret?

Denna undersökning är tyvärr stängd.

Skjuter du något på vinterhalvåret (krutskytte)?

Novemberfrågan

Det börjar bli hög tid att börja skriva på den där motionen som du haft för avsikt att skriva de senaste åren. Din förening har på sig till 30/11 att godkänna din motion och vidarebefordra den till kretsstyrelsen.

Denna undersökning är tyvärr stängd.

Vilket av följande påståenden stämmer in på dig?

Erik Forsberg fyller 80 år!

På lördag den 8:e oktober fyller dalakretsens kassör Erik Forsberg 80 år.

Dalarnas Pistolskyttekrets har äran att gratulera på 80-årsdagen!

Tack för att du varit en så god ledamot genom alla dessa år. Vi uppskattar verkligen din vänskap och önskar dig en alldeles underbar födelsedag. Ett par gråa hår är ett litet pris att betala för så mycket klokhet. Du har inspirerat många när du fortsätter med samma fart och inte väljer gungstolen, du vet den som gör att du har något att göra men kommer ingenstans. Istället har du fyllt din tid med liv, du fortsätter följa med i tiden och utvecklas. En klar förebild.

Grattis på 80-årsdagen och hipp, hipp hurra på din dag!!Dalarnas Pistolskyttekrets


Erik har besuttit posten som kassör sedan 1977 och har för sina insatser genom åren hedrats ett flertal gånger. Senast 2019 då han som kretsens blott andre person att motta Svenska Pistolskytteförbundets kungliga förtjänstmedalj i guld. Utöver sina insatser på kretsnivå har han även i många år varit aktiv i sin klubb, Smedjebackens SSK.

Oktoberfrågan

Tävlingssäsongen börjar lida mot sitt slut. I år en lite speciell säsong efter två års covid-uppehåll.
Frågan är därför helt enkelt: hur många tävlingar har du åkt på i år?

Denna undersökning är tyvärr stängd.

Hur många tävlingar (oavsett gren) i pistolskytte har du åkt på denna säsong (april t.o.m. oktober)?

Kretsmästerskap Fältskytte!

Såååå, Kopparknallen i Falun ställs in. Istället genomförs ett rent kretsmästerskap.
Tävlingen har status som en kretstävling – inte en nationell tävling.
Inga heders- eller penningpriser. Endast kamp om medaljerna.

Det går normalt åt ett 20-tal personer för att genomföra en fältskyttetävling och bristen på funktionärer är ett problem för de flesta föreningar. Mindre föreningar kan ofta inte ens drömma om att arrangera en fälttävling.

Med anledning av detta genomförs därför årets Kopparknall – Kretsmästerskap – på ett lite annorlunda sätt. Det kommer att finnas en del funktionärer på plats, ja – men deltagarna kommer själva att få utföra en del moment. Patrullerna skjuter i två omgångar där den ”lediga” halvan får dra i snören osv och sedan turas man om. Det blir lite ”trial and error” men förhoppningsvis kan vi utarbeta någon slags rutin och erfarenhet som sedan kan användas vid fler tävlingar. Gärna även i regi av mindre föreningar så att kretsens skyttar får fler tävlingsmöjligheter under kommande år.

Välkomna!

Mats Dahlstedt, Falu Sport- & PSK